Тел: ‎+(359) 78 939 855
Dobrovolen-nezavisim-finanov-odit

Независим финансов одит

Извършване на независим финансов одит на годишни финансови отчети на предприятия, прилагащи НСС и МСФО. Без значение дали одита е задължителен или доброволен, той ще бъде извършен при спазване на Международните одиторски стандарти и Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители. Издаване на одиторски доклад в съответствие със Закона за независим финансов одит.

img_20345692

Данъчни консултации

Данъчни консултации с цел правилно прилагане на българското данъчно законодателство и приложимите международни спогодби. Помощ при защита в данъчни производства. Данъчно планиране.

Accountant_Service-800x532

Преглед на финансови отчети

Преглед на финансови отчети. Издаване на доклад с констатации относно изготвения финансов отчет на предприятието.

img_65218589

Счетоводни консултации

Консултации във връзка с правилното и последователно прилагане на националните и международни счетоводни стандарти. Съдействие при изработването и актуализирането на счетоводната политика на предприятията. Съдействие във връзка с първоначалното прилагане на нови и изменени счетоводни стандарти.

Close Menu