Одиторската професия включва основно независим финансов одит, но също така и консултантска дейност в областта на данъците, управлението, информационните технологии, вътрешния одит и други дейности. За да може да извършва одит по закон, дипломираният експерт-счетоводител трябва да е вписан в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители, да отговаря на определени изисквания и условия и постоянно да ги поддържа.

Моята практика

Независим финансов одит, преглед на финансови отчети, счетоводни и данъчни консултации.

Независим финансов одит

Финансовият одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти от одитираното предприятие.

Данъчни консултации

В условията на динамична икономическа среда и постоянни промени в законодателството, от жизненоважно значение за всяка фирма е познаване и правилно прилагане на данъчното законодателство с оглед безпроблемно и законово обосновано осъществяване на икономическата й дейност.

Счетоводни консултации

Правилното разбиране и прилагане на НСФОМСП и МСФО е предпоставка за последователна счетоводна политика, осигуряваща справедливото представяне на финансовото състояние на дружествата.

Преглед на финансови отчети

При прегледа на финансови отчети практикуващият професионален счетоводител изразява заключение, чиято цел е да повиши степента на доверие у предвидените потребители относно изготвянето на финансовите отчети на предприятието в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане. Заключението на практикуващия професионален счетоводител се основава на получаването от негова страна на ограничена степен на сигурност. Докладът на практикуващия професионален счетоводител съдържа описание на естеството на ангажимента за преглед като контекст, в който запознаващите се с доклада лица да са в състояние да разберат това заключение.

Ползи от одита

Сигурност за инвеститори и кредитори

Независимият финансов одит спомага за повишаване на доверието във финансовите отчети на дружеството. Одитираният финансов отчет е условие за вземане на адекватни решения от страна на инвеститорите или кредиторите на дружеството.

Сигурност за мениджмънта

Ползите за мениджмъмта са многобройни - получаване на представа за ефективността на системите за вътрешен контрол, информационната система на предприятието, както и правилното прилагане на приложимото счетоводно и данъчно законодателство.

Подкрепа за счетоводителите

По време на извършването на одит, установените несъответствия и неправилни отчитания могат да бъдат коригирани. Извършването на одиторски процедури преди издаването на годишния финансов отчет допринася за намаляване риска от допускане на технически и професионални грешки от страна на счетоводния отдел.

Професионална квалификация

Средно специално икономическо образование, икономист-счетоводител

ПГИМ “Йордан Захариев”

Висше икономическо образование, магистър по икономика, Счетоводство и контрол 

Университет за национално и световно стопанство

Вътрешен одитор в публичния сектор

Министерство на финансите

Професионална правоспособност, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Институт на дипломираните експерт-счетоводители