Доказване на ВОД

   За целите на уеднаквяване на изискваните документи, доказващи вътреобщностни доставки е приет РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2018/1912, касаeщ всички вътреобщностни доставки, без значение дали са между свързани или несвързани лица.    …

Continue ReadingДоказване на ВОД