Няколко думи за мен – започнах развитието на кариерата си с професионална квалификация „икономист-счетоводител“, натрупвайки професионален опит в областта на счетоводството в счетоводна къща. Завършването на висше икономическо образование в УНСС по специалността “счетоводство и контрол” ми даде възможността за израстване в професията, заемайки позиции като помощник-одитор в одиторско дружество, главен счетоводител, собственик и управител на счетоводна къща с клиенти в сферите на търговията, услугите и производството. През 2016-та година придобих професионална квалификация на „експерт-счетоводител“ и регистриран одитор. Одитирал съм предприятия от различни сфери на икономиката, включително предприятия от обществен интерес. Освен опит в областта на счетоводното отчитане и одита съм действащ съдружник в дружество за данъчни консултации и сертифициран одитор в публичния сектор.

 

Член съм на следните професионални общности: